Voorwaarden, privacy en klachten


Algemene voorwaarden

Het is een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO, dat ik een dossier aanleg zodra er sprake is van een behandelovereenkomst. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelovereenkomst. In de behandelovereenkomst staat verder het afgesproken bedrag dat direct of binnen veertien dagen na ontvangen van de rekening betaald dient te worden. Daarnaast staan de voorwaarden voor afzeggen. Kosteloos afzeggen kan tot 24 uur voor de sessie.

De behandelovereenkomst bevat algemene voorwaarden conform de wensen en eisen van de NBVH en RBCZ.

De behandelingsovereenkomst is tweeledig en betreft bepalingen omtrent de relatie therapeut-cliënt en met betrekking tot de hulpvraag en het behandeldoel van de cliënt.

De overeenkomst wordt beëindigd:

 1. In gezamenlijk overleg als er geen sessies meer nodig zijn.

 2. De cliënt schriftelijk, (e-mail of whatsapp voldoet) of mondeling geen nieuwe afspraak meer te willen.

 3. De therapeut geeft mondeling of schriftelijk aan geen sessies meer te wensen.

 4. De cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit de behandelovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut.

 5. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties waarin de therapeut onvoldoende expertise heeft.

 6. Als de cliënt drie maanden geen sessie heeft gehad wordt de overeenkomst beëindigd; tenzij hier afspraken over zijn. Bij een vernieuwde afspraak geld het op dat moment geldende tarief.

Ik ben niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de volgende zaken:

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

 2. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren bij of nabij de praktijk, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de trap de hal en het gebruik maken van het toilet.

 3. Ik ben niet verantwoordelijk voor het wel of niet vergoeden door de verzekering voor de consulten.

Waar ben ik wel verantwoordelijk voor.

 1. Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsorganisatie NBVH daarnaast sta ik geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Deze twee organisaties waarborgen de therapeutische gedragsregels, privacy- en wettelijke regels waaraan de aangesloten therapeut zich dient te houden.

 2. Ik ben verantwoordelijk voor mijn therapeutische deel in de behandelrelatie en het waarborgen van uw privacy en zal mij aan de algemene bepalingen van de RBCZ en de beroepscode van de NBVH te houden.

 3. Mocht ondanks dat toch ergens ontevreden over zijn dan sta ik open voor verbeteringen en kunnen we hierover praten. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u alsnog voor bemiddeling terecht bij de beroepsvereniging NBVH.

Uw Privacy


Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde sessies. Ook kunnen in het dossier mogelijk gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling en begeleiding noodzakelijk zijn. Eventueel kunnen gegevens opgevraagd worden bij andere zorgverleners. Echter dat gebeurt alleen met uw toestemming.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) tenzij het onwettelijke zaken betreft.

Wettelijk heeft u het recht tot inzage in uw dossier dit kan in overleg. Delen waarin gegevens van en over anderen staan worden in dit geval geanonimiseerd volgens de privacywet. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan de cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

De bewaartermijn van uw dossier is twintig jaar. In overleg met u kan het dossier eerder vernietigd worden. Ik heb hiervoor uw schriftelijke toestemming nodig.

Bij mijn overlijden gaan mijn dossiers over naar een collega, tenzij u hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.

Dat betekent dat ik:

Zorgvuldig om zal gaan met uw persoonlijke en medische gegevens;

Ervoor zorg zal dragen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen wel voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om met uw toestemming andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid als daarvoor toestemming voor is gegeven.

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie);

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Als er sprake is van situaties waarin huiselijk geweld of criminele acties een rol spelen, dan ben ik als therapeut verplicht hier melding van te maken, dit gebeurt altijd met uw medeweten. Binnen de praktijk betekent dit dat de cliënt zich gedraagt als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels binnen de praktijk. Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken ook komt u niet dronken of zwaar onder de illegale middelen naar een sessie. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling of bedreiging van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

De therapeut houdt zich wat deze zaken betreft aan de beroepscode van de NBVH en de algemene voorwaarden opgesteld door de RBCZ.

Bent u geinteresseerd: Bel of mail voor een afspraak

Tel: 0031648184717

astridtanis@me.com


Buteyko